VAK Pardubice


Informace pro akcionáře>>Nabídka odkupu akcií

Nabídka odkupu akcií

Dopis akcionářům

Vážený akcionáři,

jménem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále jen „společnost“), Vás oslovuji s nabídkou odkupu akcií společnosti. Rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 22. června 2020 a v souladu s rozhodnutím představenstva společnosti byly stanoveny podmínky, za kterých může nyní společnost v souladu se zákonnými podmínkami nabývat své vlastní akcie a umožnit tak Vám, akcionářům naší společnosti, odprodej Vašich akcií přímo do vlastnictví společnosti bez nutnosti hledat vhodného kupce a řešit s tím spojené právní komplikace a platební nejistotu při vyřízení celé záležitosti. Tato nabídka odkupu je však výrazně limitována množstvím akcií, které lze takto od akcionářů vykoupit a to pouze na 26800 kusů akcií z celkového možného počtu 76339 kusů akcií a odkup bude tedy ukončen v okamžiku vyčerpání tohoto schváleného limitu vykupovaných akcií. Následně nebude možné akcie od akcionářů vykupovat. Je tedy zřejmé, že nebudeme bohužel schopni uspokojit všechny možné zájemce. Z tohoto důvodu byla zvolena forma nabídkové lhůty, ve které bude nejprve zjištěno, v jakém množství mají akcionáři zájem akcie odprodat a v případě převisu nabídky, budou uspokojovány nabídky v pořadí, jak budou nabídky doručeny resp. uplatněny.

Tato lhůta pro sdělení zájmu o odprodej akcií je stanovena do 30. listopadu 2020 a po tomto termínu bude zájem akcionářů vyhodnocen, stanoven další postup realizace odkupu a zahájeno vlastní vypořádání těchto odkupů.

Cena, za kterou společnost akcie může nabývat, je valnou hromadou společnosti stanovena na 750,- Kč za jednu akcii na jméno, tedy za jednu listinnou hromadnou akcii je to násobek této ceny dle po čtu akcií, který máte uveden na listinné hromadné akcii.

Zástupcem společnosti k zajišťování veškerých potřebných činností a komunikace s akcionáři týkající se celého procesu odkupu akcií jsme určili firmu ADMINISTER, spol. s r.o. se sídlem Husova 109/19, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora (dále jen „pověřenec“). Obracejte se tedy nadále pouze na pověřence prostřednictvím speciální telefonní linky 327 588 342 (bude k dispozici každý pracovní den od 9.00 do 15.00 hodin, mimo tento čas můžete zanechat vzkaz), e-mailové adresy vakpce@administer.cz nebo písemně na adresu pověřence.

V případě, že máte zájem nabídky využít, kontaktujte pověřence v dané lhůtě výše popsaným způsobem, abyste mu svůj zájem oznámili a domluvili se na dalším postupu vypořádání odkupu akcií. Vypořádání celé záležitosti bude možné uskutečnit také osobně v sídle pověřence ve s ním dojednaném termínu nebo v rámci výkupních dnů pořádaných v sídle společnosti, o jejichž konání obdržíte informace na telefonní lince nebo můžete využít korespondenční formu vypořádání dle instrukcí stanovených pověřencem.

Další informace naleznete také na www.vakpce.cz v sekci „Pro akcionáře“ nebo na webových stránkách pověřence www.administer.cz/vakpce.

S pozdravem

Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

hydra DESIGN 2010