VAK Pardubice


Kvalita vody>>Dočasné změny v kvalitě vody skupinového vodovodu Pardubice

Dočasné změny v kvalitě vody skupinového vodovodu Pardubice

Informace pro odběratele ohledně změn ve složení dodávané pitné vody

V současné době probíhají v regionu dva významné projekty, které mají za cíl zlepšit odolnost vodárenské infrastruktury vůči klimatickým změnám. Tyto projekty budou mít po omezenou dobu vliv na složení pitné vody. Prvním projektem je rekonstrukce úpravny vody Hrobice. Jedná se o největší úpravnu vody VAK Pardubice o výkonu 200 l/s. Během rekonstrukce, která je již v běhu, bude úpravna pracovat při omezeném výkonu a dílčích odstávkách. Snížení produkce vody bude nutné pokrýt z dalších zdrojů pitné vody. Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Pardubice je součástí vodárenské soustavy východní Čechy, máme možnost vodu odebírat z Hradce Králové (KHP) a rovněž z Chrudimi (VS Chrudim) a dále z vlastních zdrojů na Přeloučsku. Očekává se navýšení odběru z Hradce Králové, což může mít omezený vliv na složení vody dodávané v severní části Pardubic (viz schéma rozdělení vody). Z pohledu chemismu je však voda z KHP podobná vodě dodávané z VAK Pardubice a nově rekonstruované filtry s granulovaným aktivním uhlím na úpravně vody Orlice (KHP) zajistí vodu bez organoleptických závad, na které si někteří spotřebitelé v minulosti stěžovali.

Druhá zásadní věc je k odstávka zdroje Podlažice, který provozuje VS Chrudim. Ta je nahlášena na období 10.11.2020 – 31.8.2021. VS Chrudim předává pitnou vodu do Pardubic v rámci vodárenské soustavy východní Čechy. Jedná se o významný odběr a tvoří cca 31 % celkové spotřeby vody v rámci VAK Pardubice. V běžném provozu jde o vodu, která vzniká smícháním upravené povrchové vody z úpravny vody Monaco a podzemní vody ze zdroje Podlažice. Při odstavení podzemního zdroje dojde ke změně složení předané vody. Sníží se její tvrdost a citlivější uživatelé mohou pocítit odchylky v její chuti a pachu. Tato voda zásobuje jižní část Pardubic a zde se míchá se zdrojem podzemní vody v Nemošicích (viz schéma rozdělení vody).

Třetí změnou bude dotace části Pardubic z úpravny vody Mokošín. Pro pokrytí výpadku ve výrobě vody na úpravně vody Hrobice bude část vody čerpána z ÚV Mokošín do spotřebiště zásobující jižní část Pardubic. Vzhledem k tomu, že tato voda se vyznačuje velmi vysokou tvrdostí oproti středně tvrdé vodě v jižní části Pardubic, mohou uživatelé pozorovat změny v chuti vody a ve zvýšené tvorbě vápenatých úsad, které se projevují bílým povlakem na teplosměnných plochách rychlovarných konvic a dalšího nádobí. Nejedná se o nic škodlivého a jde pouze o „vysráženou tvrdost“ neboli sraženiny uhličitanu vápenatého, který vzniká rozkladem rozpustných hydrogenuhličitanů běžně obsažených ve vodě na nerozpustnou formu. Toto by mohli pozorovat zejména obyvatelé obcí Klenovka, Valy, Veselí, Bezděkov, Starý Máteřov, Staré Čívice, Popkovice a Svítkov.

Pro bližší informace ohledně aktuální kvality vody se obraťte prosím na:

Ing. Adam Fendrych
Technolog pitných vod
T: +420 466 798 478
adam.fendrych@vakpce.cz
Obr.1: Systém zásobení Pardubic pitnou vodou – běžný stav
Obr.2: Systém zásobení Pardubic pitnou vodou – během přechodného období

hydra DESIGN 2010