VAK Pardubice


Často kladené dotazy:

 1. Co potřebuji k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?
 2. Kdo je to odběratel?
 3. Může smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod podepsat pověřený zástupce odběratele?
 4. Jaký je postup při změně smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?
 5. Jaký je postup v případě žádosti o slevu na stočném z důvodu napouštění bazénu?
 6. Jaký je postup v případě žádosti o osazení podružného vodoměru na zalévání?
 7. Jaké jsou povinnosti odběratele v případě osazení podružného vodoměru na zalévání?

 

1)      Co potřebuji k uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?

Fyzická osoba doloží:

 • platný výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s potvrzením katastrálního úřadu o právních účincích vkladu nebo kupní smlouvu s potvrzenou žádostí o vklad do katastru nemovitostí,
 • plnou moc k podpisu smlouvy v případě, že smlouvu podepisuje pověřený zástupce odběratele (a to i v případě spoluvlastnických podílů k nemovitosti).

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku,
 • výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu s potvrzením katastrálního úřadu o právních účincích vkladu nebo kupní smlouvu s potvrzenou žádostí o vklad do katastru nemovitostí, plnou moc k podpisu smlouvy.

2)      Kdo je to odběratel?

Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných do hospodaření příspěvkových organizací zařízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.

3)      Může smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod podepsat pověřený zástupce odběratele?

Ano, pověřený zástupce odběratele může uzavřít smlouvu na základě pověření odběratelem k uzavření nebo podepsání smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod v mandátní smlouvě. Osoba jednající jménem pověřeného zástupce odběratele doloží oprávněnost podepsat smlouvu plnou mocí.

4)      Jaký je postup při změně smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod?

Původní a nový odběratel se dostaví do zákaznického centra společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. na adrese Teplého 2014, 530 02 Pardubice (přízemí vpravo, kancelář č. 002 a 003) nebo na provozní středisko Přelouč, Trstenická 1490, 535 01 Přelouč nebo na provozní středisko Holice, Hradecká 1092, 534 01 Holice, a to dle územní příslušnosti odběrného místa.

Původní majitel doloží:

Nový majitel doloží:

 • přihlášku (tj. tiskopis „Podklad pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“), kde zaškrtne „Přihlášení odběru“ a vyplní veškeré informace týkající se přihlašovaného odběrného místa (zejména: jméno a příjmení; datum narození; telefon; e-mail; adresu trvalého bydliště; případně adresu na zasílání faktur; způsob doručování faktur: poštou nebo e-mailem; způsob úhrad faktur: složenkou, převodním příkazem, inkasem nebo prostřednictvím SIPO), v bodu XIII. přihlášky vyplní převzetí odběru (datum, č. měřidla a stav) a původní odběratel připojí svůj podpis,
 • doklady specifikované v dotazu č. 1

5)      Jaký je postup v případě žádosti o slevu na stočném z důvodu napouštění bazénu? 

O snížení množství stočného může odběratel dle § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, požádat, pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok. Pokud odběratel splní tuto zákonnou podmínku týkající se množství, může si podat žádost o snížení množství stočného, která je dostupná na našich webových stránkách www.vakpce.cz – ke stažení – tiskopisy. Žádost se podává vždy za jeden kalendářní rok, přičemž k první žádosti je nutno doložit kopii výměry bazénu, která byla odběrateli poskytnuta montážní firmou v rámci předávacího protokolu či kupní smlouvy vztahující se k montáži či koupi tohoto bazénu, popř. i fotodokumentaci. Tento doklad bude uschován v naší evidenci, a tudíž ho již nebude nutno přikládat k následující žádosti v dalším kalendářním roce.

6)      Jaký je postup v případě žádosti o osazení podružného vodoměru na zalévání?

Odběratel kontaktuje společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. (dále jen „VAK Pardubice“) s žádostí o osazení podružného měřidla na zalévání.

Kontakt:

Pracovníci provozu VAK Pardubice ověří, zda v dané lokalitě provozují kanalizaci a po dohodě s odběratelem pak zajistí revizi odběrného místa. Při samotné revizi na odběrném místě je s odběratelem upřesněna varianta osazení vodoměru, předběžně dohodnut termín zaplombování, příp. i osazení, cena dle platného ceníku a další nezbytnosti.

Odběratel si poté na vlastní náklady osadí podružný cejchovaný vodoměr, který je zcela v jeho majetku, přičemž toto měřidlo musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. Toto doloží kopií Záručního listu k vodoměru. Pracovníci společnosti VAK Pardubice bezprostředně po osazení měřidlo technicky zabezpečí (zaplombují), a to na náklady odběratele.

Podružné měřidlo odběratele je poté zavedeno do evidence společnosti VAK Pardubice a odečítáno při řádných odečtech technickým pracovníkem VAK Pardubice společně s měřidlem hlavním. Zároveň je s odběratelem uzavřena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahující ujednání o podružném měřidle.

Spotřeba na podružném měřidle musí dle § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. činit minimálně 30 m3 za rok. Množství vody odvedené do kanalizace je tedy po splnění zákonné podmínky vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.

Snížení množství stočného se v případě splnění zákonné podmínky týkající se množství zohledňuje při řádné fakturaci vodného a stočného za 4. čtvrtletí daného roku.

7)      Jaké jsou povinnosti odběratele v případě osazení podružného vodoměru na zalévání?

Odběratel má povinnost umožnit společnosti VAK Pardubice přístup k podružnému vodoměru, chránit jej před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit společnosti VAK Pardubice závady v měření.

Zároveň má odběratel povinnost vždy jednou za 6 let podružný vodoměr vyměnit, a to v součinnosti se společností VAK Pardubice, která na náklady odběratele původní měřidlo odplombuje a zaplombuje měřidlo nové. Odběratel poté opět doloží kopii Záručního listu k novému vodoměru.

Vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo! Vzhledem k tomu, že jde o vodoměr v majetku odběratele, je zajištění nového vodoměru (úředního ověření) plně v kompetenci odběratele. Společnost VAK Pardubice na tuto skutečnost své odběratele žádným způsobem neupozorňuje!

hydra DESIGN 2010