VAK Pardubice


Ohrožení vodních zdrojů Jankovice a Brloh

 

 

Předmětem projektu jsou průzkumné práce geologického a hydrologického charakteru  v prostoru tvorby podzemní vody pro prameniště jímacího území podzemních vod skupinového vodovodu Přelouč, konkrétně prameniště Jankovice , řešící  problematiku změny kvality vody ve vodním zdroji  zejména po r.2000.  Tento stav nemá vliv na kvalitu upravené pitné vody pro veřejnou potřebu dodávané do vodovodní sítě.

Geologické poměry spolu s geomorfologickou stavbou a infiltrací atmosférických srážek podmiňují oběh podzemních vod ve studované oblasti.Hlavními prvky, které řídí oběh podzemních vod , jsou regionální rozvodnice v masivu Železných hor SZ-JV směru a tok Labe, který je regionální drenážní bází podzemních vod.

Z pohledu hydrologického se zájmové území nachází v povodí řeky Labe, v soustavě většího počtu  levobřežních  dílčích  povodí – potoků Švarcova, Brložského, Senického, Krasnického a Morašického .

Z pohledu klimatického náleží zájmové území okrsku teplému, mírně suchému, s mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje přes 8°C. Průměrný roční srážkový úhrn činí přibližně 600 mm.

Cílem realizace průzkumných prací je zajištění dostatečné a aktuální prozkoumanosti řešeného jímacího  území  a identifikace transportních cest, kterými se znečištění  může šířit mimo ohnisko znečištění. Na základě získaných  výsledků a informací z provedeného průzkumu lokality bude zpracována Analýza rizik.  Tímto bude získán  odborný podklad pro rozhodování o dalším využití předmětné lokality .

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši  5 mil Kč včetně DPH.

Realizace prací byla zahájena v 06/2012, dokončení  bude v 12/2013.

Projekt „Ohrožení vodních zdrojů Jankovice a Brloh „ je spolufinancován z Fondu soudržnosti/ Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie   prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí – přínos pro vodu, vzduch a přírodu.

hydra DESIGN 2010